Contributie

Contributie

In de algemene ledenvergadering van april 2019 is het contributiebedrag voor 2020 als volgt vastgesteld.
 
Leden t/m 17 jaar
(primair lidmaatschap)
 
Licentie NJBB per jaar* 11,25
Basiscontributie per jaar 36,00
Contributie voor 2020: 47,25
*Licentie NJBB jeugd na 1 juli  € 5,75  
   
Leden vanaf 18 jaar
(primair lidmaatschap)
 
Licentie NJBB per jaar** 22,50
Basiscontributie per jaar 88,20
Contributie voor 2020: 110,70
**Licentie NJBB na 1 juli  € 11,25  
   
Extra lidmaatschap leden vanaf 18 jaar  
(primaire vereniging is niet Va-Tout)  
Adm. kosten NJBB per jaar   5,00
Basiscontributie per jaar 88,20
Contributie 2020: 93,20
   
Overschrijven primair lidmaatschap  
Adm. kosten NJBB    5,00

BredaPashouders

Houders van de BredaPas die lid worden van Jeu de boulesvereniging Va-Tout krijgen van de gemeente Breda 50% korting op de contributie, met een maximum van € 75,00 per kalenderjaar. Daarnaast geeft de gemeente een tegemoetkoming in de aanschaf van speelmateriaal. 
De kosten van het inschrijfgeld worden door de gemeente niet vergoed. Nieuwe leden ontvangen van de vereniging € 5,00 korting op het inschrijfgeld.

Het lid dient deze contributiekorting wel zelf bij de gemeente Breda aan te vragen, onder overlegging van een factuur.

Meer informatie: sporten met korting

NB: de gemeente Breda werkt aan een nieuwe regeling voor 2020. Deze is op dit moment nog niet bekend.

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt €10,00 per persoon. Wanneer meerdere gezinsleden, wonende op het zelfde adres, gelijktijdig lid worden, betaalt men slechts éénmaal het inschrijfgeld.
Jeugdleden betalen géén inschrijfgeld.
Winter- of zomergasten die aansluitend lid worden, betalen geen inschrijfgeld meer.

Contributiebetaling

Contributiebetaling kan uitsluitend via automatische incasso per kwartaal, per half jaar of per jaar.
De contributie gaat in op de 1e van de maand volgend op de maand waarin men is lid geworden en wordt naar rato berekend. De licentiekosten van de NJBB moeten altijd volledig betaald worden en worden bij de eerste contributiebetaling in één keer in rekening gebracht. 

Opzeggen lidmaatschap

Opzegging door het lid is slechts mogelijk aan het eind van het verenigingsjaar, vóór 1 december. 
Wanneer het lidmaatschap in de loop van het jaar wordt beëindigd, blijft toch de bijdrage voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd.
Opzegging dient altijd schriftelijk te gebeuren, of per email bij de ledenadministratie.

Bijzondere gevallen 

Als bijzonder geval wordt het overlijden van het lid in een verenigingsjaar gerekend.
De verplichting tot het betalen van de basiscontributie loopt bij het overlijden van een lid t/m het kwartaal voorafgaand aan de datum van overlijden. De eventueel te veel betaalde basiscontributie zal door de vereniging worden gerestitueerd.

Telefoon clubhuis

Tijdens de openingstijden is het clubhuis bereikbaar op: 076-5141434

Inleveren vloeibaar frituurvet

Va-Tout is voor de gemeente Breda inleverpunt van gebruikt vloeibaar frituurvet. Frituurvet kan worden afgegeven op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 - 16.30 uur in het clubhuis, Nieuwe Inslag 89 te Breda.
Terug naar boven