Contributie

Contributie

In de algemene ledenvergadering van april 2018 is het contributiebedrag voor 2019 als volgt vastgesteld.
 
Leden t/m 17 jaar  
J-licentie NJBB 16,50
Basiscontributie 25,80
Contributie voor 2019 42,30
   
Leden vanaf 18 jaar  
Clubkaart NJBB 12,75
Basiscontributie 85,80
Contributie voor 2019 98,55
   
Op aanvraag  
Kosten W-licentie:
€ 20,25 extra     
 

BredaPashouders

Houders van de BredaPas die lid worden van Jeu de boulesvereniging Va-Tout krijgen van de gemeente Breda 50% korting op de contributie, met een maximum van € 75,00 per kalenderjaar. Daarnaast geeft de gemeente een tegemoetkoming in de aanschaf van speelmateriaal. 
Nieuwe leden ontvangen van de vereniging € 5,00 korting op het inschrijfgeld.

Het lid dient deze contributiekorting wel zelf bij de gemeente Breda aan te vragen, onder overlegging van een factuur.
De kosten van het inschrijfgeld worden door de gemeente niet vergoed.

Meer informatie: sporten met korting

NB: de gemeente Breda werkt aan een nieuwe regeling voor 2020. 

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt €10,00 per persoon. Wanneer meerdere gezinsleden, wonende op het zelfde adres, gelijktijdig lid worden, betaalt men slechts éénmaal het inschrijfgeld.
Winter- of zomergasten die aansluitend lid worden, betalen geen inschrijfgeld meer.

Contributiebetaling

Contributiebetaling kan uitsluitend via automatische incasso per kwartaal, per half jaar of per jaar.
De contributie gaat in op de 1e van de maand volgend op de maand waarin men is lid geworden en wordt naar rato berekend. De licentiekosten van de NJBB moeten altijd volledig betaald worden en worden bij de eerste contributiebetaling in één keer in rekening gebracht. 

Opzeggen lidmaatschap

Opzegging door het lid is slechts mogelijk aan het eind van het verenigingsjaar, vóór 1 december. 
Wanneer het lidmaatschap in de loop van het jaar wordt beëindigd, blijft toch de bijdrage voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd.
Opzegging dient altijd schriftelijk te gebeuren, of per email bij de ledenadministratie.

Bijzondere gevallen 

Als bijzonder geval wordt het overlijden van het lid in een verenigingsjaar gerekend.
De verplichting tot het betalen van de basiscontributie loopt bij het overlijden van een lid t/m het kwartaal voorafgaand aan de datum van overlijden. De eventueel te veel betaalde basiscontributie zal door de vereniging worden gerestitueerd.

Telefoon clubhuis

Tijdens de openingstijden is het clubhuis bereikbaar op: 076-5141434

Inleveren vloeibaar frituurvet

Va-Tout is inleverpunt van gebruikt vloeibaar frituurvet voor de gemeente Breda. Frituurvet kan worden afgegeven op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 - 16.30 uur in het clubhuis, Nieuwe Inslag 89 te Breda.
Terug naar boven